Huang Yong Ping





Buddha's Hand, 2006

Huang Yong Ping